Vuosikertomus 2020
Vastuullisuus Bittiumilla 2020
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Painopistealue #3

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Yhtiö on luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luo lisäarvoa osakkeenomistajille ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja.
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Esimerkkejä toteumasta
Korruption vastainen toiminta  Korruption vastaisen toiminnan kouluttaminen sisäisesti Osallistumiskattavuus
koulutuksiin
Pakollinen sähköinen itseopiskelumoduuli uusille työntekijöille,
39 henkilöä suorittanut.
Korruption vastaisten
periaatteiden liittäminen
yhteistyösopimuksiin
Prosenttiosuus sopimuksista

Vaatimukset julkaistiin verkkosivuilla.

Ulkoisen taustaselvitystyökalun käyttö yhteistyökumppaneiden korruption tai muiden epäselvyyksien tunnistamiseksi

Havainnot epäselvyyksistä tai korruption vastaisesta toiminnasta, lukumäärä vuosittain

Ei havaintoja vuonna 2020
Vastuullinen yrityskansalainen Aktiivinen mukanaolo paikallisen liiketoiminnan kehittämisessä sekä koulujen ja oppilaitosten tukemisessa Osallistuminen erilaisiin
työryhmiin, järjestöjen tukeminen

Vuoden 2020 aikana on ollut käynnissä 8 tutkimushanketta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Oppilaitosvierailujen ja osallistujien määrä

Koronan takia oppilaitosvierailuita ei ole järjestetty tänä vuonna.

Vientivalvontajärjestelmän tarkastelu sisäisten prosessien kehittämisen näkökulmasta

Vientilupahakemusten läpimenon muutos Hakemusten tekeminen on
tehostunut.
Lainsäädännön ja sääntelyn
jatkuva seuranta ja käyttöönotto
Bittiumia koskevan lainsäädännön ja regulaation seuranta Uusien ja muuttuneiden säännösten seuranta ja käyttöönotto, vuonna 2020 kaikkiaan kymmenittäin muuttuneita vaatimuksia.
Sidosryhmäyhteistyön
kehittäminen

Sidosryhmien näkemysten ja odotusten entistä parempi ymmärtäminen 

Entistä avoimemman vuoropuhelun kehittäminen eri
sidosryhmien välillä
Sidosryhmäyhteistyön muotoa muutettu koronan takia, järjestetty mm. webinaareja.

Bittium seuraa jatkuvasti toimintansa vaikutuksia ja sen tuottamaa lisäarvoa eri sidosryhmille. Yhtiön keskeisiä sidosryhmiä ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja muut toimittajat sekä julkinen sektori. Sidosryhmäyhteistyöstä on kerrottu lisää osiossa Vastuullisuuden johtaminen.

Hyvä hallintotapa ohjaa yritysvastuuta

Bittium Oyj:n hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien sekä yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Bittium noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2020, joka tuli voimaan 1.1.2020. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti nähtävillä verkkosivustolla www.bittium.com.

Hyvä hallintotapa, riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus (GRC eli governance, risk management and compliance) voidaan määritellä valmiuksiksi, joiden avulla organisaatio voi luotettavasti saavuttaa tavoitteita, puuttua epävarmuustekijöihin ja toimia suoraselkäisesti. Bittiumilla tähän sisältyy myös yhtiön sisäisen valvonnan viitekehys, joka lähtee yhtiön arvoista ja ulottuu aina yhtiön hallituksen asettamiin periaatteisiin.

Vientivalvonta

Vientivalvonta on Bittiumin asiakkaat huomioon ottaen tärkeä osa toimintaa ja edellytys hyvin toimivalle viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Yhtiö on yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ovat ottaneet vientivalvontajärjestelmän osaksi omaa johtamisjärjestelmäänsä. Muuttuvaa lainsäädäntöä seurataan tarkasti eri markkina-alueilla. Vientivalvontaan liittyviä sisäisiä prosesseja on edelleen kehitetty vuoden 2020 aikana. Esimerkkinä on yhteistyö viranomaisten kanssa ennakkoselvityksissä, mikä on näkynyt yhtiön hakemusten sujuvampana läpimenona.

Bittiumin hyvä hallintotapa, riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

12.6  Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa.

12.7  Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.

  • Näytämme esimerkkiä raportoimalla yritysvastuuseen liittyvien toimien suunnittelusta, toimeenpanosta ja toteutumisesta vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Kehitämme vastuullisuustyötä ja raportoinnin luotettavuutta suunnitelmallisesti.
  • Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla ottaa vastuullisuus huomioon tuotteissamme ja toiminnassamme myös ympäristövastuun osalta. 
  • Julkaisimme tarkemmat laatu-, ympäristö- ja tietoturvavaatimukset kumppaneillemme
    julkisella verkkosivustollamme.

 

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

16.5  Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

  • Olemme sitoutuneet korruption kitkemiseen Korruptionvastaisen lausumamme mukaisesti ja raportoimme korruptiotapaukset osana vastuullisuusraporttia.

 

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

17.17  Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia niiden oman asiantuntemuksen ja resursointistrategioiden pohjalta.

  • Käymme vuoropuhelua asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tavoiteltavista ratkaisuista, jotta voimme tuottaa juuri oikeanlaisia, asiakasta ja yhteiskuntaa hyödyttäviä tuotteita resurssiviisaasti ja hävikkiä vähentäen.