Vuosikertomus 2020
Vastuullisuus Bittiumilla 2020
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Painopistealue #1

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Vuosi 2020 oli henkilöstön kannalta erittäin poikkeuksellinen. Maaliskuussa tapahtui suuri muutos, kun noin 70 prosenttia henkilöstöstä siirtyi etätöihin koronapandemian takia. Kasvokkain tapahtuvasta välittömästä kommunikaatiosta siirryttiin pitkälti virtuaalimaailmaan. Projektipalaverien lisäksi verkon yli pidettiin niin henkilöstötilaisuuksia, tiimien yhteisiä kahvihetkiä kuin sisäisiä tuote-esittelyitäkin. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen muutti muotoaan, ja esimiestyön rooli korostui.

Bittiumilla siirryttiin etätöihin maaliskuussa 2020. Tällä varmistettiin, että yhtiö pystyi tuottamaan hyvin kriittisillä toimialoilla toimiville asiakkailleen niiden tarvitsemia tuotteita ja palveluita poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Yhtiön toiminnan luonteen takia noin 25–30 % henkilöstöstä ei pysty tekemään töitä etänä. Tähän joukkoon kuuluvat tuotannossa ja laboratorioissa työskentelevät sekä henkilöt, joiden työ on tehtävä turvaluokitelluissa tiloissa. Sillä, että 70 % työntekijöistä siirtyi etätöihin, haluttiin turvata työpaikalla työskentelevien suojaaminen koronavirustartunnoilta.

Matkustus- ja vierailijakiellot otettiin käyttöön varhaisessa vaiheessa. Yhtiön sisäinen koronatyöryhmä perustettiin ja henkilöstölle avattiin tiedotussivusto maaliskuussa. Henkilöstölle laadittiin etätyöohjeet. Tuotannossa siirryttiin vuorotyöhön.

Etätyön, työvireen ja työn sujuvuuden sekä henkilöstöpalautteen työkaluna on kerran kuukaudessa toteutetava Pulse-kysely. Tuloksia jakamalla on pystytty vahvistamaan yhteisöllisyyden tunnetta ja jakamaan kokemuksia poikkeustilan aikana, sekä tarvittaessa reagoimaan esille nouseviin asioihin

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Esimerkkejä toteumasta

Henkilöstön hyvinvointi ja sitouttaminen

Henkilöstökokemuksen ja yhteisöllisyyden rakentaminen poikkeusoloissa. Esimiestyön tukemiseen panostettiin.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset ja kattavuus Henkilöstötyytyväisyyskyselyn
kaikkien kysymysten keskiarvo
parani ja oli 3,83 (3,72 vuonna 2019) asteikolla 1–5.

Osallistumisaste nousi ja oli 81 %
(80 % vuonna 2019).

Osaamisen kehittäminen Koulutusten lisääminen ja mahdollistaminen sekä
eritysosaamisten huomiointi
Koulutukseen käytetty
aika/henkilö
4,2 päivää/henkilö
Työnantajamielikuvan
kehittäminen
Bittiumin tunnettuuden
kasvattaminen ja vahvuuksien esilletuonti
Ulkoinen työnantajamielikuva-tutkimus

Toteuttaminen siirtyi vuoteen 2021

Työnantajamielikuvan kehittäminen sisäisesti BES-henkilöstötutkimus BES:in osio ´Bittium yrityksenä ja työnantajana´ parani ja oli 3,53 (2019 3,32) asteikolla 1-5.

Yrityskulttuuri ja innovatiivisuus

Bittiumin arvot ovat luottamus, rohkeus ja innovatiivisuus. Arvot ovat osa yhtiön jokapäiväistä tekemistä sekä sen osallistavaa ja keskustelevaa kulttuuria. Vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa työntekijät arvioivat arvojen toteutumista. Luottamus sai arvosanaksi 8,06, rohkeus 7,34 ja innovatiivisuus 7,38 (asteikko 1–10). Yrityskulttuuria kuvaa matala organisaatio, vähäinen hierarkia, ketteryys ja avoimuus. Bittiläisiä yhdistää innostus teknologioihin ja uuden oppimiseen.

Innovatiivisuus näkyy kaikessa toiminnassa. Innovatiivisuutta tuetaan muun muassa kannustavalla ja monimuotoisella yrityskulttuurilla sekä toimintatavoilla ja tilaratkaisuilla. Innovatiivisuus heijastuu lopulta tuotekehitykseen ja asiakastyöhön.

Vuonna 2019 aloitettua hanketta organisaation ja toimintatapojen kehittämiseksi itseohjautuvuuden, ketteryyden ja valmentavan johtamisen periaatteita hyödyntäen jatkettiin. Kehitysalueiksi oli valittu muun muassa palaverikäytännöt, perehdytysprosessit, strategiaviestintä sekä muutosagenttitoiminnan käynnistäminen.

Palaverikäytäntöjen osalta muutoksen aiheutti Covid-19-pandemia, ja palaverit pidettiin maaliskuusta lähtien pääsääntöisesti virtuaalisina. Osana perehdytysprosessin kehittämistä otettiin käyttöön uusi työkalu, joka toimii alustana perehdytysaineistoille ja -koulutuksille sekä erilaisille eLearning-kursseille. Strategiaviestinnästä tehtiin oma eLearning-moduulinsa. Muutosagenttitoiminta jatkui ja muutosagentit osallistuvat uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Vuonna 2019 aloitettua Kilta-pilottia jatkettiin. Se tähtää organisaatiomallin uudistamiseen. Konkreettisina tavoitteina on lisätä eri teknisten osaamisalueiden henkilöstön itseohjautuvuutta ja vaikutusmahdollisuuksia oman työn organisointiin ja osaamisen kehittämiseen. Vuoden 2020 aikana on perustettu kaksi Kiltaa.

Henkilöstötutkimus ja työntekijäkokemus

Innovatiivisuuden edellytyksenä on motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, hyvä esimiestyö ja yhteisöllisyys. Kerran vuodessa toteutettava henkilöstötutkimus (Bittium Employee Survey, BES) on tärkeä työkalu työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden kehittämiseksi ja työntekijäkokemuksen vahvistamiseksi. Tutkimuksen tuloksista keskustellaan kaikilla organisaatiotasoilla aina hallituksesta ja johtoryhmästä yksittäisten esimiesten tiimeihin.

Vuonna 2020 toteutetun henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi edellisen vuoden 80 prosentista 81 prosenttiin. Kaikkien kysymysten keskiarvolla mitattuna tulokset ovat edellisvuotta paremmat (2020: 3,83, 2019: 3,72).

Kyselyn osiot, jotka koostuvat yhteensä viidestäkymmenestä väittämästä, ovat

  • Oma työ
  • Bittium työyhteisönä
  • Bittium yrityksenä ja työnantajana
  • Esimiestyö
  • Projektit
Bittium Employee Survey 2020 -henkilöstökysely: nostoja vastuullisuuden näkökulmasta

Kaikkien osioiden tulokset nousivat, mutta selkeästi eniten nousua vuodesta 2019 oli osiossa Bittium yrityksenä ja työnantajana. Poikkeustilan aikana sisäisen viestinnän, henkilöstöstä huolehtimisen ja esimiestyön merkitykset ovat selvästi korostuneet. Yhteishenki, toisten auttaminen ja työyhteisöön sitoutuminen ovat olleet vahvuuksia, jotka kantavat myös tilanteessa, jossa tapa tehdä työtä muuttuu yhtäkkiä oleellisesti.

“Eniten nousua vuodesta 2019
oli osiossa Bittium yrityksenä
ja työnantajana.´

Vuoden 2020 painopistealueet olivat projektijohtamisen ja prosessien ketteryyden kehittäminen sekä sisäisen viestinnän parantaminen. Sisäinen viestintä on noussut koronan takia toiminnassa prioriteetiksi, ja sitä on kehitetty monin tavoin. Poikkeustilaan liittyvän viestinnän lisäksi myös liiketoiminnan tilannetta ja yleiskuvaa on viestitty aiempaa aktiivisemmin. Henkilöstön palautteen perusteella poikkeustilaviestinnässä ollaan onnistuttu ja viestintään ylipäänsä ollaan aiempaa tyytyväisempiä.

Projektijohtamisen materiaaleja ja kokonaisuutta on työstetty osana perehdytysprosessin ja siihen liittyvien työkalujen kehittämistä. Valmentavaan johtamiseen keskittyvä Leadership-osio on kuitenkin lykätty vuodelle 2021, jotta se voidaan toteuttaa läsnä ollen. Projektipäälliköiden ja tiimivetäjien verkostoituminen koetaan tärkeäksi, jotta tietoja, hyviä käytäntöjä ja vertaistukea voidaan jakaa yli organisaatiorajojen aiempaa paremmin. Prosessien ketteröittämiseksi on tehty paljon toimenpiteitä ja selvityksiä, jotka jatkuvat edelleen vuonna 2021.

Vuoden 2020 BES-kyselystä erityisiksi kehitysteemoiksi nousivat prosessien kehittämisen jatkaminen, organisaation ja toimintatapojen uudistaminen sekä työn mielekkyyden ja itseohjautuvuuden edistäminen.

Osaamisen kehittäminen ja kehityskeskustelut

Kehityskeskustelumallin mukaisesti alainen ja esimies keskustelevat vapaamuotoisesti neljännesvuosittain (Quarter Chat). Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus sopia erillinen pidempi keskustelu erityisesti pitkän tähtäimen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa varten. Tämä varsinainen kehityskeskustelu käydään silloin, kun se on ajankohtaista osaamisen kehittymisen näkökulmasta.

Tärkeänä tavoitteena tiheämmin toteutettaviin säännöllisiin keskusteluihin siirtymisessä on ollut yksilökohtaisuuden huomioiminen, työhyvinvoinnin tuki ja esimies-alaissuhteen luottamuksen vahvistaminen.

Korona-aika on muuttanut myös esimiestyön luonnetta, jonka vuoksi siihen on kiinnitetty erityistä huomiota. Esimiestyön tukemisen toimenpiteenä on ollut muun muassa kahden viikon välein pidettävät yhteiset esimiestilaisuudet.

Viime vuosien tapaan osaamisen kehittäminen esimerkiksi ohjelmistojen elinkaariprosessien kehittämisen ja hallinnan, tehokkaiden toimintamallien käytön lisäämisen sekä ohjelmistokielten parissa jatkuu. Osaamista laajennetaan myös uusien teknologioiden, kuten ohjelmistorobotiikan, koneoppimisen ja tekoälyn sekä 5G:n ja langattomien viestintäteknologioiden osalta.

Vuonna 2020 Bittiumin henkilöstön osaamisen kehittämisessä on osittain myös koronapandemiasta johtuen painottunut sisäisten toimintatapojen kehittäminen ja vahvistaminen esimerkiksi ketterien menetelmien systeemi- ja testiautomaatio-osaamisten osa-alueilla. Koulutuksia on järjestetty sekä eLearning-koulutuksia on suoritettu esimerkiksi modernin C++ ja sulautettujen ohjelmistojen ohjelmoinnista sekä robotiikasta.

Työntekijöitä kannustetaan itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Vuonna 2020 koulutuspäivien määrä oli keskimäärin 4,2 päivää työntekijää kohden. Tähän sisältyvät ulkoiset ja sisäiset koulutukset sekä perehdytys ja itseopiskelu. Sisäinen koulutus voi olla myös työssä oppimista tai osaamisen jakamista, ja ulkoinen puolestaan itseopiskelua.

Hyvinvointi ja työturvallisuus

Valtaosa Bittiumilla tehtävästä työstä on tutkimusta ja tuote- eli ohjelmistokehitystä, minkä vuoksi merkittävimmät työkykyriskit liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Tuotteiden valmistukseen ja manuaaliseen työhön liittyvät fyysiset riskit ovat melko pieniä. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti projekteissa, joissa aikataulut ja työkuormat voivat vaihdella nopeasti liiketoiminnan tilanteen mukaan.

Henkilöstön hyvinvointia tukevat lain edellyttämää laajemmat työterveyshuollon palvelut ja muut henkilöstöedut. Työterveys-
huollon palveluista, kuten digi-klinikasta ja etävastaanotoista, on korona-aikana tiedotettu henkilöstölle. Työntekijöille on tarjottu tietoutta ergonomiasta, jonka lisäksi heidän on ollut mahdollista käyttää työfysioterapeutin palveluita sekä Cuckoo-taukoliikuntasovellusta. 

Koronapandemian seuraamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään keskittyvä koronaryhmä on maaliskuun 2020 alusta kokoontunut useamman kerran viikossa. Tämän lisäksi tiivistettiin toimipisteiden välistä työsuojeluyhteistyötä ja otettiin käyttöön viikoittaiset palaverit.

Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat. Osa työntekijöistä työskentelee tehtävissä, joissa sähköturvallisuuden varmistaminen vaatii erityishuomioita.

Intranetissä olevan läheltä piti -ilmoituskanavan kautta työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisia turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoja. Vuoden 2020 aikana havaintoja ilmoitettiin 2 kappaletta.

Bittiumin henkilöstöhallinto ja työsuojelu tarkastelevat työtapaturmia määräajoin ja aina erityisen riskin ilmetessä. Vuonna 2020 Bittiumin Suomen yhtiöissä raportoitiin 3 työtapaturmaa, joista 2 tapahtui kodin ja työpaikan välisellä matkalla ja yksi työpaikalla. Näistä yksi aiheutti ohimenevän työkyvyttömyyden.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja monimuotoisuus 

Kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, poliittisesta mielipiteestä tai muusta vastaavasta taustasta riippumatta. Bittiumin tasa-arvosuunnitelma perustuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin. Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan muun muassa henkilöstökyselyjen ja -tutkimuksen avulla palkkauksen, urakehityksen ja rekrytoinnin näkökulmista.

Laaja vuosittainen henkilöstötutkimus mahdollistaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -teemojen tarkastelun, joten erillistä tasa-arvokyselyä ei toteuteta vuosittain. Edellinen erillinen kysely toteutettiin vuonna 2018. Kyselyn tuloksia on esitelty kohdassa Henkilöstötutkimus ja työntekijäkokemus.

Monimuotoisuuden johtamisessa ja kehittämisessä tärkeää on erilaisten taustojen ja kykyjen huomioiminen ja hyödyntäminen. Osallistavalla ja valmentavalla esimiestyöllä on tässä tärkeä rooli.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty osana yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Bittiumilla on henkilöstöä valtaosin maissa, joissa ihmisoikeuslainsäädäntö on korkealla tasolla. Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua noudattamaan Bittiumin Supplier Requirements -ohjeistoa, jossa käsitellään myös yhtiön suhtautumista ihmisoikeusasioihin. Koronan takia tänä vuonna ohjeiston noudattamista on arvioitu vain itsearviointien perusteella, kun normaalisti tehdään myös auditointeja paikan päällä. Vuonna 2020 Bittium ei havainnut omassa eikä alihankkijoidensa toiminnassa rikkeitä tai merkittäviä poikkeamia liittyen lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, epäasiallisiin kurinpitotoimiin, ruumiilliseen kuritukseen tai henkilöstön terveydentilaa syrjivään tapaan.

Työnantajamielikuvan vahvistaminen

Bittiumin voimavara ovat osaavat, motivoituneet ja sitoutuneet ihmiset. Vahvuus työnantajana koostuu monipuolisista työtehtävistä ja kehittymismahdollisuuksista erilaisten teknologioiden, tuotteiden ja projektien parissa. Bittiumin henkilöstön kesken koetaan vahvaa yhteishenkeä sekä työkaverien ja työyhteisön arvostusta.

Uusien työntekijöiden keskuudessa tehdään työnantajamielikuvatutkimus heidän oltuaan talossa 4–6 kuukautta. Viimeisimpään, lokakuussa tehtyyn kyselyyn osallistui 15 vastaajaa ja heidän arvosanansa Bittiumista oli 8,6 (asteikko 1–10), kun se edellisen kerran toteutettuna oli 7,67.

Ulkoista työnantajamielikuvaa vahvistavat myös syksyn aikana aloitetut webinaarit, jotka olivat avoimia kaikille. Syksyn aikana toteutettiin neljä webinaaria. Niiden sisältö keskittyi lisäarvon tuottamiseen asiakkaille eri toimialoilla. Tarkoitus on jatkaa webinaarien sarjaa myös vuonna 2021. 

Aktiivinen vuorovaikutus

Henkilöstön ja tiimien välinen vuorovaikutus on tapahtunut maaliskuusta lähtien suurelta osin virtuaalisesti. Normaalisti henkilöstön yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta tuetaan myös vapaa-ajalla, esimerkiksi erilaisten kerhojen, liikuntavuorojen ja aktiviteettien kautta. Vuoden 2020 aikana kerhot ovat olleet pääosin tauolla ja niiden tilalla on järjestetty muun muassa vapaamuotoisia virtuaalikahvihetkiä sekä tiimikisoja. Lisäksi henkilöstö osallistui jo toista kertaa Kilometrikisa-pyöräilyhaasteeseen usean tiimin voimin. Yhteiset tapahtumat ja juhlat ovat tärkeä osa henkilöstön huomioimista, mutta tämän vuoden osalta näitä kohtaamisiin perustuvia tapahtumia ei ole pystytty järjestämään.

Bittium tekee aktiivista yhteistyötä oppilaitoksien kanssa, koska yhteistyö koetaan tärkeänä tulevaisuuden osaajien rekrytointikanavana ja keinona luoda mielikuvaa teknologia-alasta monipuolisena ja kiinnostavana tulevaisuuden mahdollisuutena. Oppilaitosvierailuilla opiskelijat pääsevät konkreettisesti näkemään, millaista työ teknologiayrityksessä on. Vuoden 2020 aikana oppilaitosvierailuita ei ole koronan takia järjestetty. Tarkoitus on jatkaa vierailuiden järjestämistä heti, kun se on mahdollista.

Henkilöstö vuonna 2020

Vuoden 2020 lopussa Bittiumilla työskenteli yhteensä 684 henkeä Suomessa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Singaporessa ja Saksassa. 99 prosenttia henkilöstöstä työskentelee Suomessa. Suurin osa henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Henkilöstö vuonna 2020

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

8.7  Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden värväämisen ja käytön, kieltäminen ja poistaminen sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.

8.8  Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

  • Huolehdimme, että alihankkijamme toimivat laatimiemme Supplier Requirements -vaatimusten mukaisesti. Vaatimuksissamme huomioidaan ihmisoikeuksien toteutuminen liiketoimintaamme välittömästi liittyvissä toiminnoissa. Vaatimuksemme julkaistiin internetsivustollamme.
  • Seuraamme henkilöstön työhyvinvoinnin tasoa usealla eri tavalla, ja yrityksessämme on selkeät käytännöt työkyvyn tukemiseen. Ylläpidämme ajanmukaisia turvallisuussuunnitelmia mukaan lukien tasa-arvosuunnitelma. Turvallisuusasiat on huomioitu perehdytysohjelmassamme. Yrityksemme tarjoamat henkilöstöedut on valittu siten, että ne tukevat sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia sekä rakentavat yhteisöllisyyttä.

 

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

9.5  Lisätä tieteellistä tutkimusta, uudistaa teollisuudenalojen teknologisia valmiuksia kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, esimerkiksi kannustamalla innovointiin ja lisäämällä merkittävästi tutkimus- ja kehityshenkilöstön määrää miljoonaa ihmistä kohti sekä julkista ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan vuoteen 2030 mennessä.

  • Investoimme merkittävästi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan uudistaaksemme ja ylläpitääksemme innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tuotteita. T&K-toiminnan osuus liikevaihdostamme oli 29,1 prosenttia vuonna 2020 (2019: 33,4 prosenttia).
  • Luomme henkilöstöllemme mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen kehittämiseen opiskelemalla sekä sisäisillä että ulkoisilla koulutuksilla. Monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät mahdollistavat jatkuvan kehittymisen työn ohella. Kannustamme avoimeen tiedon jakamiseen.