Vuosikertomus 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
Etusivu   >  Hallinto- ja ohjausjärjestelmä  >  Hallitus  >  Kuvaus toiminnasta

Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja -kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat Covid-19-pandemian (SARS-CoV-2) liiketoiminnalle aiheuttamiin haasteisiin sopeutuminen ja Yhtiön tulevaisuuden kasvupotentiaalin turvaaminen näistä haasteista huolimatta.

Vuosikello 2020

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com

Vuonna 2020 hallitus kokoontui 13 kertaa.

Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

1.1.-31.12.2020 Hallitus Tarkastusvaliokunta
Erkki Veikkolainen 13/13  
Juha Putkiranta 13/13 6/6
Seppo Mäkinen 13/13  
Pekka Kemppainen 13/13  
Riitta Tiuraniemi 13/13 6/6
Veli-Pekka Paloranta 6/8 3/3
Petri Toljamo 1/5  
Seppo Laine (hallituksen ulkopuolinen neuvonantaja)   3/3