Vuosikertomus 2020
Vastuullisuus Bittiumilla 2020
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Ympäristövastuu

Painopistealue #4

Ympäristövastuu

Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tuotteen elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä. Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on kuitenkin tärkeä osa toimintaa ja sen kehittämistä. Tuotteen kokonaiselinkaarivaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden optimoinnilla.
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Esimerkkejä toteumasta
Ilmaston kuormituksen
vähentäminen   
Jätteiden hyötykäyttöasteen
jatkuva parantaminen
 Hyötykäyttöaste 99,9 %
(99,9 % vuonna 2019)
Pienentää kokonaishiilijalanjälkeä / henkilö Hiilijalanjälki / henkilö (CO2ekg) 1 130
(1 755 vuonna 2019)
Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen maksimointi Aurinkoenergian hyödyntäminen Oulun toimipisteessä Keskimäärin 5,4 %,
kesäkuukausina 13,8 %
Ostettavan energian energia-
profiilien (uusiutuvan energian) huomiointi
Uusiutuvan energian osuus Tampereen toimipisteessä 65 %, tavoite 90 % vuoteen 2030 mennessä.
Oulun ja Espoon energiantuottajien tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
 
Henkilökunnan ympäristötietouden kasvattaminen Koulutuksiin osallistuminen % henkilöstöstä  15,2 %

Ympäristövastuun johtaminen ja ympäristöohjelma

Bittium on sitoutunut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiensa tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Ympäristöjohtamisjärjestelmään sovelletaan ISO 14001 -standardia, ja kestävää kehitystä toteutetaan sen mukaisesti muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Ympäristönsuojelua koskevien lakien ja määräysten muutosten seuranta ja noudattaminen. Tämä sisältää myös energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisen kehitystyössä (ekologinen suunnittelu) ja toimitiloissa.
 • Ympäristövaikutusten minimointi tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Näitä periaatteita tukee ekologiseen suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen kehittäminen.
 • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden rohkaiseminen ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Näitä periaatteita tukee vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavien periaatteiden toteuttaminen.
 • Kehittämällä energiatehokkuutta jatkuvan parantamisen keinoin. Bittium suorittaa vuosittaisen arvioinnin kahden Energiaviraston hyväksymän energia-arvioijan toimesta.

Yhtiössä seurataan maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä. Vaatimukset ulottuvat myös merkittäviin toimittajiimme. ROHS (I, II ja III) -direktiivien ja REACH (vaarallisten aineiden käyttö) -asetuksen sekä esimerkiksi WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivin vaatimuksia on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa jo vuodesta 2002 lähtien.

Vuoden 2021 alussa tulee käyttöön Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämä SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)  -tietokanta, jonne yritykset ovat velvollisia ilmoittamaan omien tuotteidensa sisältämät erityistä huolta aiheuttavat aineet (Substance of Very High Concern, SVHC).

Vaikka vielä ei ole säädetty, että elektroniikan valmistajien olisi lopetettava halogeenin käyttö, Bittium pyrkii tarjoamaan halogeenittomia tuotteita aina kun se on mahdollista. Halogeenikomponenteille ei kuitenkaan aina löydy toiminnalliset vaatimukset täyttäviä vaihtoehtoja. Bittiumin halogeenivapautta koskeva ilmoitus vastaa IEC:n (International Electrochemical Commission) halogeenittoman materiaalin määritelmää IEC 61249-2-21.

Ympäristöohjelman saavutukset 2020

Vuoden 2020 ympäristöohjelman tavoitteita olivat  pitää jätteen hyötykäyttöaste yli 95 prosentissa, lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja kasvattaa ympäristötietoisuutta yhtiön henkilökunnan keskuudessa. Bittium onnistui saavuttamaan kaikki nämä tavoitteet. Ympäristökoulutukseen liittyvän testin suoritti yhteensä 104 henkilöä, mikä vastaa 15,2 prosenttia henkilökunnasta.

Bittium saavutti vuonna 2020 ympäristövastuulle asettamansa tavoitteet.

 • Oulun toimitilassa parhaimmillaan 13,8 prosenttia (v. 2019: 11,9 %; 2018: 12 %) hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta.
 • Kokonaishiilijalanjälkemme oli 753 490 kg CO2e (vuonna 2019: 1 153 tonnia CO2e, 1 755 kg CO2e/henkilö;  2018: 1219 ton CO2e, 2 865 kg CO2e/henkilö). Hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikutti koronapandemian aiheuttama lentomatkustamisen merkittävä vähentyminen.
 • ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmälle myönnettiin ISO 50001.2018 -standardi vuonna 2020.

Ympäristövastuun mittarit

Yhtiö seuraa ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Seuraavat luvut on valittu olennaisiksi ympäristövastuun mittareiksi:

Bittiumin ympäristövastuun mittarit 2020, Suomen toimipisteet
Ympäristövastuun mittarit 2016–2020 (trendi), Oulun toimipiste
Jätteen käsittely ja kierrätys 2020 (jakauma), Oulun toimipiste

Bittium käynnisti uusia projekteja

Osana vuosien 2020–2022 ympäristöohjelmaa on perustettu useita projekteja:

 • Bittiumin ympäristötiedon hallinta, jonka tavoitteena on kehittää seurattavan datan käytettävyyttä ja saatavuutta niin perinteisten mittareiden kuin myös uusien seurantakohteiden osalta.
 • ECO Design, joka laajentaa jo olemassa olevaa ECO Design -mallia kattamaan myös ohjelmistotuotannon vaikutukset tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnissa.
 • Ympäristötietoisuus Bittiumilla ja yksilökohtaiset mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tämä projekti pyrkii käytännönläheisesti havainnollistamaan yksittäisen bittiumilaisen vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen erilaisilla arjen valinnoilla. Projektin on tarkoitus olla osallistava, eli pyritään keräämään ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan tunnistettuja käytännön ekotekoja.

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

8.7  Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden värväämisen ja käytön, kieltäminen ja poistaminen sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.

8.8  Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

 • Huolehdimme, että alihankkijamme toimivat laatimiemme Supplier Requirements -vaatimusten mukaisesti. Vaatimuksissamme huomioidaan ihmisoikeuksien toteutuminen liiketoimintaamme välittömästi liittyvissä toiminnoissa. Vaatimuksemme julkaistiin internetsivustollamme.
 • Seuraamme henkilöstön työhyvinvoinnin tasoa usealla eri tavalla, ja yrityksessämme on selkeät käytännöt työkyvyn tukemiseen. Ylläpidämme ajanmukaisia turvallisuussuunnitelmia mukaan lukien tasa-arvosuunnitelma. Turvallisuusasiat on huomioitu perehdytysohjelmassamme. Yrityksemme tarjoamat henkilöstöedut on valittu siten, että ne tukevat sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia sekä rakentavat yhteisöllisyyttä.

 

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

12.6  Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa.

12.7  Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.

 • Näytämme esimerkkiä raportoimalla yritysvastuuseen liittyvien toimien suunnittelusta, toimeenpanosta ja toteutumisesta vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Kehitämme vastuullisuustyötä ja raportoinnin luotettavuutta suunnitelmallisesti.
 • Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla ottaa vastuullisuus huomioon tuotteissamme ja toiminnassamme myös ympäristövastuun osalta. 
 • Julkaisimme tarkemmat laatu-, ympäristö- ja tietoturvavaatimukset kumppaneillemme
  julkisella verkkosivustollamme.