Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Bittium on kansainvälinen teknologiayritys, joka on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen. Yhtiö tarjoaa korkean tietoturvatason mobiiliratkaisuja muun muassa puolustusteollisuudelle ja julkishallinnon sekä terveydenhuollon toimijoille. Yhtiö on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan vastuullisuusohjelmansa kautta. Vastuullisuusohjelma perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin, joita ovat muun muassa digitalisaatio ja väestön ikääntyminen sekä tietoturvallisuus.

Vastuullisuus on osa Bittiumin organisaatiokulttuuria ja tapaa toimia. Yhtiö tunnistaa ja hallitsee vastuullisuuteen liittyviä riskejä osana yhtiön riskienhallintaa, jossa korostuu yhtiön johtoryhmän ja hallituksen rooli toimenpiteiden jalkauttamisessa päivittäiseen toimintaan.

Keskeiset toimintaperiaatteet

Bittiumin toimintaa ohjaavat hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet ja menettelytavat (code of conduct). Bittium seuraa vuosille 2020–2022 vastuullisuusohjelmassa määritettyjen vastuullisuuden painopistealueille asetettujen tavoitteiden toteutumista eri mittareilla. Bittiumin vastuullisuuden painopistealueita ovat henkilöstön kehittyminen, luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sekä ympäristövastuu. Ohjelman painopisteitä peilataan suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (UN Sustainable Development Goals).

Bittiumin yhteistyökumppaneiden odotetaan noudattavan Bittiumin Code of Conduct -periaatteita, toimittajaohjeistoa ja toimittajavaatimuksia (Bittium Supplier Manual ja Bittium Supplier Requirements), joissa mainitaan esimerkiksi Bittiumin noudattamat politiikat ja toimittajien valintaa sekä laadunvalvontaa koskevat vaatimukset. Bittium käy läpi toimittajien ja yhteistyökumppaneiden vastuullisen toiminnan periaatteet sekä auditoi näitä määritellyn kriteeristön mukaisesti.

Vientivalvonta on tärkeä osa yhtiön toimintaa ja edellytys viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Yhtiö on aina noudattanut vientivalvonnan ohjeita ja sääntöjä toimiessaan muun muassa puolustus- ja tietoturvateollisuuden alueilla ja seuraa tarkasti muuttuvaa lainsäädäntöä eri markkina-alueilla. Yhtiö on vuoden 2020 aikana entisestään kehittänyt vientivalvontaan liittyviä sisäisiä prosesseja esimerkiksi viranomaisyhteistyössä.

Ympäristöasiat

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnitteluun, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen ja myyntiin sekä markkinointiin, mikä vastaa pientä osaa tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksista. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat tuotteen kierrätyksestä. Tuotteen kokonaiselinkaarivaikutuksiin vaikutetaan tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden optimoinnilla.

Bittiumin Suomen toimipisteiden scope 1 -hiilidioksipäästöt olivat vuonna 2020 104,5 tCO2 (matkustus ja jätteet) ja scope 2 -päästöt 649 tCO2 (lämmitys ja sähkö). Uusiutuvan energian osuus käytetystä energiasta Suomen toimipisteissä oli 17 prosenttia (17 % vuonna 2019).

Osana vuosien 2020–2022 ympäristöohjelmaa Bittium kehittää ympäristötiedon hallintaa, jonka tavoitteena on parantaa seurattavan datan käytettävyyttä ja saatavuutta niin perinteisten mittareiden kuin myös uusien seurantakohteiden osalta. Lisäksi Bittium pyrkii parantamaan henkilöstönsä ilmastotietoisuutta tarjoamalla tietoa arjen valintojen vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Yhteiskuntavastuu ja yrityskansalaisuus

Bittiumin tasa-arvosuunnitelma perustuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin. Yhtiö ei salli syrjintää tai epätasapuolista kohtelua sukupuolen, iän, alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan muun muassa henkilöstökyselyjen ja -tutkimuksen avulla palkkauksen, urakehityksen ja rekrytoinnin näkökulmasta. Vuotuisten henkilöstökyselyiden lisäksi yhtiö otti vuonna 2020 käyttöön joka toisena viikkona järjestetyn Pulse-kyselyn, jolla kartoitetaan henkilöstön jaksamista Covid-19-pandemian aikana.

Tyypillisimpiä työkykyriskejä alalla  ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä työssä jaksaminen ja henkinen hyvinvointi. Bittium panostaa hyvään työergonomiaan ja henkilöstön hyvinvointia tukeviin työterveyshuollon palveluihin sekä muihin henkilöstöetuihin. Vuonna 2020 Bittiumin Suomen yhtiöissä raportoitiin kolme työtapaturmaa.

Bittium on paikallisyhteisönsä aktiivinen toimija. Yhtiö tekee yhteistyötä paikallisten oppilaitoksien kanssa oppilaitosvierailuiden muodossa. Vuonna 2020 Covid-19-pandemian takia oppilasvierailuja ei ole pystytty järjestämään.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta

Bittium kunnioittaa kaikessa liiketoiminnassaan ihmisoikeuksia, välttää loukkaamasta ihmisoikeuksia ja puuttuu toiminnastaan aiheutuviin mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta liittyy Bittiumilla lähinnä alihankkijoiden ja toimittajien toimintaan. Bittium huolehtii yhtiön hankintaketjun vastuullisuudesta muun muassa materiaaleihin ja komponentteihin liittyvien toimittajavaatimusten ja materiaaliselvitysten suhteen. Henkilöstön koulutus on osa vastuullisen hankinnan varmistamista. Vuoden 2020 aikana Bittiumille ei ole ilmoitettu konfliktialueiden mineraaleihin liittyviä epäilyjä.

Bittiumin markkina- ja liiketoiminta-alueiden takia korruptio on yksi keskeisistä sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä riskeistä. Bittium ei hyväksy minkäänlaisia lahjonnan tai korruption muotoja omassa tai yhteistyökumppanien toiminnassa. Yhtiöllä on korruption vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi laaditut sisäiset ja ulkoiset ohjeet ja henkilökunta saa ohjeisiin liittyvää koulutusta. Yhtiöllä on käytössä seurantatyökalu yhteistyökumppaneiden korruption tai muiden epäselvyyksien tunnistamiseksi ja yhtiön sidosryhmille on käytössä kanava, jonne voi ilmoittaa anonyymisti korruption vastaisten sääntöjen rikkomuksista. Vuonna 2020 yhtiön tietoon ei tullut yhtään korruptioepäilyä.