Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tase ja rahoitus

Tase ja rahoitus

31.12.2020 taseen lukuja on verrattu 31.12.2019 taseeseen (miljoonaa euroa).
  31.12.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset varat 86,4 80,5
Lyhytaikaiset varat 71,7 73,8
Varat yhteensä 158,0 154,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 101,3 99,4
Oma pääoma yhteensä 114,2 112,3
Pitkäaikaiset velat 21,9 22,1
Lyhytaikaiset velat 21,8 19,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 158,0 154,2

Rahavirrat katsauskaudella:

  1-12/2020 1-12/2019
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 14,1 14,3
+/- käyttöpääoman muutos -6,8 -4,2
- korot, verot ja saadut osingot -0,5 -0,4
= liiketoiminnan rahavirta 6,9 9,6
- investointien rahavirta -15,9 -18,6
- rahoituksen rahavirta -1,5 13,2
= kassavarojen muutos -10,5 4,3

 
Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 17,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 17,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 11,4 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,5 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 73,1 prosenttia (73,4 prosenttia).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä huolimatta Covid-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttänyt erityisiä sopeutustoimia eikä asiakassaamisten luottoriskeissä ole todettu olennaisia muutoksia.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 24,7 miljoonaa euroa (35,2 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli -10,5 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpänä eränä 13,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin  (4,3 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpinä erinä 20,0 miljoonan euron pankkilainan noston, 15,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 5,4 miljoonan euron osingonmaksun).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä seniorilaina määrältään 20,0 miljoonaa euroa ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka. Katsauskauden päättyessä limiittejä ei ollut käytössä.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.