Vuosikertomus 2020
Vastuullisuus Bittiumilla 2020
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Raportointi  >  GRI-indeksi

GRI-indeksi

Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2020.

GRI102 Yleinen sisältö

Tunnus Tunnuksen otsikko Sijainti Lisätiedot / kommentit
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi Bittium lyhyesti sivu 8
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Bittium lyhyesti;
Bittiumin tuotteet ja palvelut
sivu 8
sivu 12
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Bittium lyhyesti sivu 8
102-4 Toimintamaat Bittium lyhyesti sivu 8
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-6 Markkina-alueet Bittium lyhyesti sivu 8
102-7 Raportoivan organisaation koko Bittium vuonna 2020 sivu 4
102-8 Tieto palkansaajista ja muista työntekijöistä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 62
102-9 Toimitusketju Toimittajat ja kumppanit;
Vastuullinen hankinta
sivu 55
sivu 71
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Katsauskauden merkittävät tapahtumat Organisaatio;
Ei merkittäviä muutoksia;
sivut 86–87.
Toimitusketju;
Vuonna 2020 uusia yhteistyökumppaneita Tutus Data AB Ruotsissa ja Virve Tuotteet ja Palvelut
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa; 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 72
sivu 30-31
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet   Ei ole
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   Teknologiateollisuus ry.
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus sivut 6-7
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Liiketoiminta ja toimintaympäristö;
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Hallituksen toimintakertomus
sivu 8

sivu 41

sivu 86
Eettiset periaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa
Arvonluontimalli
sivu 72
sivu 52
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 52
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-19 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
Vastuullisuuden johtaminen
sivu 30
sivu 54
102-20 Johdon vastuu talous, ympäristö ja
sosiaaliaiheista
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuuden organisointi ja riskien hallinta
sivu 54
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmäyhteistyö;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa
sivu 55
sivu 72
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-31 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaaliasioiden
katselmus
Vastuullisuuden johtaminen sivu 54
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen sivu 54
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
palkka- ja palkkioselvitys

sivu 30
www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkka-ja-palkkioselvitys 

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö Olennaisuusanalyysi verkossa:
www.bittium.com/bittium-lyhyesti/vastuullisuus 
sivu 55
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
32. Lähipiiritapahtumat
sivu 139
102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuus Bittiumilla 2020;
Raportointi
sivu 44
sivu 80
102-47 Olennaiset aiheet Vastuullisuus Bittiumilla;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 58
sivu 60
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI Standards -sisältöindeksi sivu 81
GRI 403 osalta GRI-indeksi päivitetty GRI Standards 2020 mukaan.
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa GRI Standards -sisältöindeksi sivu 81
102-50 Raportointijakso Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80
102-51 Edellisen raportin päiväys GRI Standards -sisältöindeksi 11.3.2020
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointi Raportti julkaistaan kerran vuodessa
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Raportointi Karoliina Malmi, johtaja, viestintä ja markkinointi
[email protected]
sivu 81
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI Standards -sisältöindeksi sivu 81
102-56 Raportoinnin varmennus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80

 
GRI103 Johtamisen kuvaus

103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat GRI Standards -sisältöindeksi;
Vastuullisuuden painopistealueet
Laskentaraja: Bittium Oyj
sivu 81
sivu 60
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuuden johtaminen;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 54
sivu 60
103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuuden johtaminen sivu 54

 
AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ

Taloudelliset vaikutukset

201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen vaikuttavuus sivu 58-59
202-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
4. Liiketoiminnan muut tuotot
sivu 113
205 Korruptionvaistaisuus
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Ei rikkomuksia,
sivu 52

 
Ympäristövaikutukset

301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Ympäristövastuu Bittium ei käytä tuotteidensa valmistamiseen paperia, kartonkia tai metallia. Bittium raportoi toimipisteiden materiaalien käytöstä aiheutuvan materiaalijätteen ja kierrätyksen määrän.
Sivu 76
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu sivu 78
302-4 Energian käytön vähentäminen Ympäristövastuu sivut 76-78
303 Vesi
303-1 Veden käyttö lähteittäin Ympäristövastuu;
Ympäristövastuun mittarit

Raportoitu kokonaisvedenkäyttö ja veden käyttö henkilöittäin Bittiumin toimipaikkojen osalta. Tuotteiden valmistuksessa ei käytetä vettä.
sivu 78

305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt Ympäristövastuu Raportoitu hiilijalanjälki.
sivut 76-78
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Ympäristövastuu sivut 76-79
307 Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön soveltaminen Ympäristövastuu Sovellettavien ympäristölakien ja määräysten tietokanta

 
Sosiaaliset vaikutukset

403 Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
sivu 65
403-2 Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja vaaratilanteiden tutkinta Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Bittium kehittää työturvallisuusprosessejaan ja riskienhallintaa jatkuvasti. Lisätietoa alihankkijoiden osalta Bittium Supplier Manualista www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual 
sivu 65
sivu 71
403-3 Työterveyspalvelut Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Lain edellyttämää laajemmat terveydenhuoltopalvelut kattavat 99 % henkilöstöstä. Työterveyspalvelut osana tilaajavastuulain noudattamista on osa Bittiumin alihankintaprosessia.
sivu 65
403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja työturvallisuudesta Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
sivu 65
403-5 Työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuuskoulutus Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat, ja turvallisuusasiat on huomioitu Bittiumin henkilöstön perehdytysohjelmassa. Työterveysasioista viestitään henkilökunnalle säännöllisesti.
Alihankintayritykset vastaavat työntekijöidensä työterveydestä ja työturvallisuuskoulutuksesta omien periaatteidensa mukaisesti. Bittium perehdyttää Bittiumin tiloissa työskentelevät alihankkijat. Bittiumin asiakkaiden tiloissa työskentelevät alihankkijat perehdytetään asiakkaan toimesta. Muilta osin alihankkijat vastaavat itse työntekijöidensä koulutuksesta.
sivu 65
403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
sivu 65
403-7 Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organisaatioon liittyvien työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet; Vastuullinen hankinta
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
Lisätietoa alihankkijoiden osalta Bittium Supplier Manualista www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual 
sivu 71
sivu 63
sivu 96
403-8 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Bittiumin henkilöstö.
sivu 65
403-9 Työhön liittyvät tapaturmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Vuonna 2020 Bittiumin Suomen yhtiöissä raportoitiin 2 turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoa ja 3 työtapaturmaa, joista 2 tapahtui kodin ja työpaikan välisellä matkalla ja yksi työpaikalla. Näistä yksi aiheutti ohimenevän työkyvyttömyyden.
sivu 65
403-10 Työperäiset sairaudet Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Sairauspoissaoloaste 2,3 % vuonna 2020 (laskettu työterveyspalveluidentuottajan datasta pv/hlö vs. teoreettinen säännöllinen työaika). Vuokratyövoiman osalta Bittiumilla ei ole tietoa saatavilla.
sivu 65
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu koulutustunnit / henkilö sivu 62
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivut 62-65
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet;
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset
sivu 32
sivu 66
419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Vastuullinen hankinta,
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoistai
Ei rikkomuksia
• Korruptio, s. 96
• Konfliktimineraalit, s. 96
• Väärennetyt materiaalit, s. 71